:

Waarom PGS 15?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Waarom PGS 15?
  2. Is motorolie een gevaarlijke stof?
  3. Waar staat PGS voor?
  4. Welke PGS is van toepassing?
  5. Is smeerolie ADR?
  6. Welke stoffen zijn licht ontvlambaar?

Waarom PGS 15?

De opslagvoorzieningen voor (verpakte) gevaarlijke stoffen in een bedrijf moeten voldoen aan eisen die gepubliceerd zijn in PGS 15 (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15). In PGS 15 zijn de eisen voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid samengevoegd.

Is motorolie een gevaarlijke stof?

De opslag van gevaarlijke stoffen is geregeld in Publicatieblad Gevaarlijke stoffen deel 15, kortweg PGS-15 genoemd. De olie en smeermiddelen vallen onder categorie 3: Brandbare vloeistoffen. Daarnaast vallen de producten ook nog onder de definitie van vloeibare bodembedreigende stoffen.

Waar staat PGS voor?

De publicatiereeks is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken en voor overheden die zijn belast met het toezicht op en de vergunningverlening aan deze bedrijven. Een PGS-richtlijn is een document over specifieke activiteiten met gevaarlijke stoffen.

Welke PGS is van toepassing?

De PGS 15 is van toepassing op een groot aantal ADR-geclassificeerde stoffen en CMR-stoffen. Voor een aantal ADR-klassen, zoals vuurwerk (klasse 1) en radioactieve stoffen (klasse 7), is de opslag in aparte wetgeving geregeld. Voor deze ADR-klassen is de PGS 15-richtlijn niet van toepassing.

Is smeerolie ADR?

De opslag van smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse tanks is geregeld in Activiteitenbesluit en -regeling paragraaf 3.4.9. Afgewerkte olie is namelijk geen brandbare vloeistof van ADR klasse 3. ... Het vlampunt van de gebruikte smeerolie ligt ver boven de 100 graden Celsius.

Welke stoffen zijn licht ontvlambaar?

Zeer licht ontvlambaar: vlampunt lager dan 0°C (K0), zoals aceton. Licht ontvlambaar: vlampunt tussen 0°C en 21°C (K1), zoals brandspiritus. Ontvlambaar: vlampunt tussen 21° en 55°C (K2), zoals petroleum. Stoffen met een vlampunt boven 55°C worden "brandbaar" (K3) genoemd, zoals dieselolie.