:

Wat is een verzorgingsstaat en welke vier taken heeft zijn volgens de WRR?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Wat is een verzorgingsstaat en welke vier taken heeft zijn volgens de WRR?
  2. Welke richtlijnen en regels zijn belangrijk in de preventieve zorg?
  3. Wat is selectieve preventie?
  4. Is bevolkingsonderzoek secundaire preventie?
  5. Wat doet de verzorgingsstaat?
  6. Welke wetten hebben direct te maken met preventie?
  7. Wat is kenmerkend voor een participatiesamenleving?
  8. Wat zijn de kenmerken van een verzorgingsstaat?

Wat is een verzorgingsstaat en welke vier taken heeft zijn volgens de WRR?

De WRR, de Wetenschappelijke Raad voor de Regering, doet onderzoek en geeft de regering advies zoals je in §4.3 ook al hebt kunnen lezen. In 2006 publiceerden ze het rapport over de vier functies van de verzorgingsstaat: verbinden, verheffen, verzorgen en verzekeren.

Welke richtlijnen en regels zijn belangrijk in de preventieve zorg?

De belangrijkste drie zijn: naar type maatregel (ziektepreventie, gezond- heidsbevordering en gezondheidsbescherming), naar fase in het ziekteproces (primaire, secundaire en tertiaire preventie) en naar doelgroep (universele, selectieve, geïndiceerde en zorggerelateerde preven- tie).

Wat is selectieve preventie?

Selectieve preventie richt zich op bevolkingsgroepen met een verhoogd risico en voorkomt dat personen met één of meerdere risicofactoren (determinanten) voor een bepaalde aandoening daadwerkelijk ziek worden. Bijvoorbeeld de griepprik voor ouderen of bevolkingsonderzoek borstkanker.

Is bevolkingsonderzoek secundaire preventie?

De opsporing en bestrijding van besmettelijke ziekten (bijvoorbeeld TBC en geslachtsziekten) en het bevolkingsonderzoek, zoals de cervix-screening, zijn secundaire preventie, namelijk gericht op de opsporing van ziekte in een stadium waarin maximaal herstel nog mogelijk is.

Wat doet de verzorgingsstaat?

In een verzorgingsstaat zorgt de overheid voor welvaart en welzijn voor alle burgers in de samenleving. Met welvaart bedoelen we dat mensen voldoende inkomen krijgen om van te kunnen leven en met welzijn gaat het om de gezondheid van mensen.

Welke wetten hebben direct te maken met preventie?

De Wet publieke gezondheidszorg (Wpg), de Wet maatschappelijke ondersteuning 20), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) maken samen een sluitende keten mogelijk van preventie(activiteiten) gericht op de diverse doelgroepen.

Wat is kenmerkend voor een participatiesamenleving?

In de participatiesamenleving zet iedere burger juist zijn of haar eigen kracht in en doet naar vermogen mee aan de samenleving. Wie een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft, ontvangt niet meer automatisch en levenslang een uitkering maar is – met de nodige aanpassingen – actief en doet mee.

Wat zijn de kenmerken van een verzorgingsstaat?

Verzorgingsstaten hebben enkele specifieke kenmerken die dit staatstype onderscheidt van andere soorten samenlevingen. Drie pijlers vormen het fundament van een verzorgingsstaat: sociale zekerheid via uitkeringen en financiële regelingen voor bijvoorbeeld zieken en ouderen, goed onderwijs en een goede gezondheidszorg.