:

Waarom aansprakelijkheid beperken?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

  1. Waarom aansprakelijkheid beperken?
  2. Wat is indirecte schade?
  3. Wat betekent grove nalatigheid?
  4. Waarom indirecte schade uitsluiten?
  5. Wat is gevolgschade definitie?
  6. Wat valt onder nalatigheid?
  7. Wat is grove nalatigheid bij phishing?

Waarom aansprakelijkheid beperken?

In principe kan een ondernemer altijd aansprakelijk worden gesteld voor alle directe en indirecte schade. Omdat algehele uitsluiting van de aansprakelijkheid vaak geen stand houdt voor de rechter is het verstandig om via de algemene voorwaarden de aansprakelijkheid te beperken.

Wat is indirecte schade?

Schade in het vermogen van de verzekerde, niet bestaande in verlies of beschadiging van het gevaarsobject zelf (directe schade, materiële schade of zaakschade genoemd), maar als gevolg daarvan geleden.

Wat betekent grove nalatigheid?

' Grove nalatigheid gaat iets verder dan dat: er is sprake van wild gedrag of opzettelijke ondermijning van je eigen of andermans spullen en veiligheid (en vice versa). Voorbeeld: Er zit een gaslek in jouw tuin, nabij het huis van de buren.

Waarom indirecte schade uitsluiten?

Ervan uitgaande dat er voor indirecte schade een grotere beperking (of uitsluiting) is opgenomen, zal de schadelijdende partij zoveel mogelijk schadeposten als directe schade willen kwalificeren. Terwijl de schadeveroorzakende partij juist zoveel mogelijk schadeposten als indirecte schade wil kwalificeren.

Wat is gevolgschade definitie?

Gevolgschade is schade die indirect voorkomt uit een schadeveroorzakende gebeurtenis. ... Bijvoorbeeld de schade die is ontstaan door het bluswater bij een brand. De brand heeft deze schade niet rechtstreeks veroorzaakt maar de waterschade is wel een gevolg van de brand.

Wat valt onder nalatigheid?

Nalatigheid is een term die verzekeraars gebruiken om roekeloos gedrag (of een ontzettend onlogische actie) te omschrijven met schade of letsel tot gevolg. Dit kan veroorzaakt zijn door jouzelf, iemand op jouw polisblad, of een wildvreemde.

Wat is grove nalatigheid bij phishing?

Een voorbeeld van een grove nalatigheid is het, op een gemakkelijke en herkenbare wijze, noteren van de eigen veiligheidsgegevens (zoals het noteren van de pincode op de bankkaart). Hoe dan ook ligt de bewijslast voor het aantonen van een grove nalatigheid bij de bank.