:

Wat is verticale segregatie?

popularafragor.com

Inhoudsopgave:

 1. Wat is verticale segregatie?
 2. Wat is horizontale segregatie?
 3. Was er segregatie in Nederland?
 4. Wat is suprematie?
 5. Wat houdt segregatie in?
 6. Wat is het verschil tussen ruimtelijke segregatie en sociale segregatie?
 7. Wat betekent mannelijke suprematie?
 8. Wat is het verschil tussen integratie en segregatie?
 9. Wat is sociaal economische segregatie?
 10. Hoe ontstaat ruimtelijke segregatie?
 11. Wat is de Westerse hegemonie?

Wat is verticale segregatie?

Verticale segregatie gaat over de mate waarin mannen en vrouwen verdeeld zijn over 'hoge' en 'lage' beroepen, in termen van bijvoorbeeld sociale status of inkomen. Horizontale segregatie gaat over de mate waarin mannen en vrouwen zich in verschillende sectoren van de arbeidsmarkt bevinden.

Wat is horizontale segregatie?

Horizontale segregatie is de ongelijke verdeling van mannen en vrouwen over verschillende sectoren. Het gaat dus over sectorale en beroepssegregatie. Vrouwen zijn het minst aanwezig in landbouw en industrie. Ze zijn sterk vertegenwoordigd in de dienstensector en de publieke sector.

Was er segregatie in Nederland?

Voor Nederland is bekend dat er – ongeacht hoe gemeten wordt - sprake is van segregatie naar etniciteit en sociaal-economische achtergronden. Niet- westerse allochtonen concentreren zich in de (grotere) steden en daarbinnen vaak weer in specifieke wijken en buurten.

Wat is suprematie?

Suprematie - v. oppergezag ; — oppermacht (inz. in geestelijke zaken: de macht van den paus over de geestelijkheid).

Wat houdt segregatie in?

Segregatie houdt in dat verschillende groepen (bijvoorbeeld verschillende etnische groepen) zich van elkaar afscheiden. In een gesegregeerde samenleving hebben mensen uit verschillende groepen niet tot nauwelijks contact met elkaar. Mensen uit dezelfde groep hebben onderling wel veel contact met elkaar.

Wat is het verschil tussen ruimtelijke segregatie en sociale segregatie?

Dat lees je hieronder! Segregatie houdt in dat verschillende groepen (bijvoorbeeld verschillende etnische groepen) zich van elkaar afscheiden. Segregatie kan zich verder nog ruimtelijk voordoen. Er is sprake van ruimtelijke segregatie als mensen uit verschillende groepen niet bij elkaar in een woongebied wonen.

Wat betekent mannelijke suprematie?

In het Frans en Nederlands werd dat suprématie en suprematie. De term suprematie wordt bijvoorbeeld gebruikt in de context van de katholieke kerk, waar de paus de suprematie, het oppergezag, heeft. In de sportwereld duidt suprematie de overheersing door een sporter of een team aan.

Wat is het verschil tussen integratie en segregatie?

Segregatie betekent scheiding,rassensegregatie is de scheiding van mensen naar ras Integratie is de opneming van bevolkingsgroepen in de maatschappij.

Wat is sociaal economische segregatie?

Sociale segregatie of segregatie is het socialisatieproces van acculturatie waarbij leden van een niet-dominante groep zich gedwongen nauwelijks mengen met de dominante groep, maar vooral contact onderhouden met de andere leden van de eigen groep. Als dit vrijwillig gebeurt, wordt wel gesproken van separatie.

Hoe ontstaat ruimtelijke segregatie?

Segregatie kan voortkomen uit keuzemogelijkheden of juist een gebrek daaraan die vaak samenhangen met inkomen. En omdat etnische minderheden gemiddeld een lager inkomen hebben dan autochtonen kan dit leiden tot een concentratie van juist die groepen in bepaalde wijken en buurten met goedkope woningen.

Wat is de Westerse hegemonie?

[internationale politiek] Overheersende invloed van een staat over andere staten. De hegemoniale positie van de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog heeft de samenwerking van de West-Europese staten mogelijk gemaakt, waardoor oude rivaliteiten konden verdwijnen.